21 Kasım 2014, Zirve Deklarasyonu

Description: C:\Users\haluk.demir\Desktop\Logo2.jpg Description: C:\Users\haluk.demir\Desktop\AUC logo.jpg

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN VE BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN YENİ BİR ORTAKLIK MODELİ

İKİNCİ AFRİKA – TÜRKİYE ORTAKLIK ZİRVESİ
19-21 KASIM 2014
MALABO, EKVATOR GİNESİ

BİZ, İkinci Afrika-Türkiye Ortaklık Zirvesi için  19-21 Kasım 2014 tarihleri arasında Malabo, Ekvator Ginesi’nde toplanan bir yanda Kıtayı, Afrika Birliğini ve kurumlarını temsilen Afrika ülkelerinin Devlet/Hükümet Başkanları ve Heyet Başkanları, diğer yanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı;

Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ve Ekvator Ginesi Hükümeti ve Halkına göstermiş oldukları sıcak karşılama ve içten misafirperverliklerinin yanı sıra Zirve’nin mükemmel bir şekilde düzenlenmesinden dolayı şükranlarımızı SUNARAK;

Afrika ve Türkiye arasında mevcut tarihi, ekonomik ve kültürel bağların yanı sıra halklarının ekonomik kalkınması ve refahına yönelik karşılıklı dayanışmayı GÖZ ÖNÜNE ALARAK

19 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Birinci Afrika-Türkiye İşbirliği Zirvesinde kabul edilen Afrika-Türkiye Ortaklığına İlişkin İstanbul Bildirisinde belirtilen amaç ve ilkelere bağlılığımızı TEKRAR TEYİT EDEREK;

Barış ve istikrarın tesis edilmesine yönelik sosyo-ekonomik hedeflere hizmet etmek için birleşik bir cephe oluşturulması, demokrasi ve iyi yönetişimin daha da geliştirilmesinin yanı sıra ülkelerimizin dengeli ekonomik kalkınmasına temel teşkil edecek sosyal adaletin desteklenmesi için bu ortaklığın sağladığı tarihi fırsatı MEMNUNİYETLE KARŞILAYARAK;   

Afrika Birliği Örgütü/Afrika Birliği’nin 50. Yıldönümü Resmi Bildirisinde yer alan Afrika halklarının sürdürülebilir kalkınmaya olan hedef ve yönelimlerine ve Afrika Birliği 2063 Gündemine güçlü desteğimizi BELİRTEREK;

Devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine karışılmamasına ilişkin olanlar başta olmak üzere uluslararası sözleşmelere uyduğumuzu TEYİT EDEREK

Bölgelerimizde özellikle ticaretin geliştirilmesi, eğitim, sağlık, bilim ve teknoloji, sanayi, kültür ve turizm, tarım ve kırsal kalkınma, gençlerin eğitimi ve yetkinleştirilmesine yönelik iyi uygulamaların paylaşılması, istihdam yaratılması, kalkınmanın çeşitli alanlarında cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi hususlarında işbirliğine gidilmesi konusundaki güçlü arzumuzu ve dolayısıyla bu alanlarda ortak eylemlere ilişkin ihtiyacı TANIYARAK;

Terörizm, korsanlık, uyuşturucu ve insan ticareti ile terörist gruplara fidye ödeme ve sınıraşan organize suçlar da dâhil olmak üzere organize suçların diğer biçimleriyle mücadeleye bağlılığımızı YİNELEYEREK;

Karşılıklı fayda ve dayanışma ilkeleri temelinde siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda Türkiye-Afrika ilişkilerini daha da ilerletmeye olan bağlılığımızı YENİDEN TEYİT EDEREK;

2008 yılında düzenlenen Birinci Afrika-Türkiye İşbirliği Zirvesinden bu yana Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki gelişen işbirliğinin statüsü ve seviyesinin FARKINDA OLARAK ve

2008 yılında düzenlenen Afrika-Türkiye İşbirliği Zirvesinde kabul edilen Afrika-Türkiye İşbirliği Çerçeve Belgesinde ve 16 Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen ilk Bakanlar toplantısında kabul edilen Ortak Bildiride ve Ortak Eylem Planında belirtilen ortak çıkar alanlarındaki işbirliğinin ilerletilmesi ve derinleştirilmesini; Devletlerin ve iki Tarafın halklarının çıkarları doğrultusunda mevcut işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesini ARZU EDEREK;  

ŞUNLARI BEYAN EDER VE MUTABIK KALIRIZ:

 1. Uzmanlık, bilgi, eğitim programları değişimi ve barış kültürünün güçlendirilmesi yoluyla çatışmaları önleme, çözüme kavuşturma ve yönetme konuları da dâhil olmak üzere barış ve güvenliğe ilişkin tüm alanlarda işbirliğine devam edilmesi;

 

 1. Terörizmin her türü ve tezahürünün kınanması, bu sorun ile mücadelede işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ve terörist gruplarca işlenen suçların temel insan haklarının ciddi biçimde ihlal edilmesi ve ulusların emniyet, güvenlik ve istikrarına yönelik sürekli bir tehdit olarak görülmesi;
 1. Taraf oldukları uluslararası antlaşma ve anlaşmalara halel getirmeksizin ve Afrika-Türkiye Ortaklığı ruhuna uygun olacak şekilde, ortak çıkar konularının ele alınması için küresel ekonomik ve ticari forumlarda tutumların daha yoğun eşgüdüme tabi tutulması;

 

 1. Taraf oldukları uluslararası antlaşma ve anlaşmalara halel getirmeksizin ve yeni pazarlar açmak ve iki Taraf arasındaki ticari ilişkilerin seviyesini arttırmak suretiyle Türkiye ile Afrika arasında yatırım değişimlerinin geliştirilmesi ve doğrudan ticari ilişkilerin kurulmasının desteklenmesi;
 1. Özellikle altyapı, sanayileşme, turizm, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) alanında ekonomi, istihdam ve teknoloji transferinde katma değer yaratmak amacıyla Afrika ve Türkiye’de ekonomik ve sosyal kalkınmanın teşviki için istikrarlı finansal kaynakların harekete geçirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi;   

 

 1. Taraf oldukları uluslararası antlaşma ve anlaşmalara halel getirmeksizin, Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi (APSA), Afrika Eş Gözlem Mekanizması (APRM), Afrika’Nın Kalkınması için Yeni Ortaklık (NEPAD), Afrika'da Endüstriyel Kalkınmanın Hızlandırılması (AIDA), Afrika içi Ticaretin Arttırılması, Kıta Serbest Ticaret Bölgesi ve Afrika Madencilik Vizyonu (AMV), Afrika Altyapı Geliştirme Programı (PIDA), Kapsamlı Afrika Tarım Kalkınma Programı (CAADP)  ve  Afrika Kadınları On Yılı  2010-2020 Programı gibi Afrika'nın kıta öncelikli programlarının desteklenmesi;
 1. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında ve ilkelerinin rehberliğinde adil, eşit ve hukuki bağlayıcılığı olan, tüm taraflara uygulanacak ve en geç 2020 yılına kadar yürürlüğe girecek bir Sözleşmenin 2015 yılında Paris'te kabul edilmesi için çalışmaların yürütülmesi;

 

 1. Hayvancılığı ve verimliliği arttırmak amacıyla uygun ileri teknolojiyi kullanarak iki taraf arasında gıda güvenliği ve işbirliğini arttırma çerçevesinde hayvancılık alanında işbirliği yapılması;
 1. Afrika'da üretime değer katmak amacıyla hammadde dönüşümüne yerel düzeyde katkıda bulunmak için üretim alanında, özellikle de pamuk ve tekstilde uzmanlığı geliştirme konusunda CAADP çerçevesinde işbirliğinin arttırılması;

 

 1. İnsan uygarlığını zenginleştirmek ve iki taraf arasındaki kültür köprülerini canlandırmak amacıyla halklar arasında turizmin ve kültürel etkileşimin teşvik edilmesi;
 1. Bilgi paylaşımı kültürünü teşvik etmek amacıyla Afrika ve Türk halkları arasında etkileşimin yanı sıra kültür ve medya değişim programlarında özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi ve arttırılması;

 

 1. İki taraf arasında bilim ve teknoloji ile yüksek öğrenim alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi;
 1. Hastalık ve salgın hastalıklarla mücadele etmek amacıyla tıbbi sistem, kontrol ve önleme merkezlerini geliştirmek için sağlık alanlarında ortak işbirliğinin arttırılması, sağlık kuruluşlarının verimliliğinin yükseltilmesi ve eğitim programlarının zenginleştirilmesi; 

 

 1. Kapasite geliştirme programları ve aralarındaki bilgi alışverişi yoluyla gençlerin statüsünü iyileştirmek amacıyla tarafların işbirliğinin teşvik edilmesi ve küreselleşmenin zorluklarıyla başa çıkabilmek için kapasitelerinin güçlendirilmesi;
 1. Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi alanlardaki katılımlarını arttırmak amacıyla, ekonomik, sosyal ve hukuki statülerini geliştirerek kadınların yetkinliklerinin güçlendirilmesi;

 

 1. İnsan hakları ve demokrasi alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi;
 1. İlgili uluslararası şart ve antlaşmalar çerçevesinde insan ticareti ve yasadışı göç ile mücadelede işbirliği geliştirilmesi;

 

 1.  2015 sonrası kalkınma gündeminin ve Afrika Birliği 2063 Gündemi’nin fakirliğin olmadığı, çevreye saygı duyulan barışçı, adil ve eşitlikçi bir dünyaya ilişkin ortak vizyonumuzu gerçekleştirmek için eşsiz bir fırsat sağladığı inancıyla, 2015 yılına kadar Binyıl Kalkınma Hedeflerine (BKH) ulaşma yönünde çabaların sürdürülmesi ve işbirliği yapılması;
 1. Düzenli ve yoğun temaslarla, 19 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklığı için İşbirliği Çerçevesi tarafından kurulan takip mekanizmasının güçlendirilmesi;

 

 1. Türkiye ve Afrika arasındaki kapsamlı işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için ekteki "2015-2019 Türkiye-Afrika Ortaklığı Ortak Eylem Planı"nın kabul edilmesi;
 1. Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin 2019 yılında Türkiye'de yapılmasının kabul edilmesi.

 

21 Kasım 2014 tarihinde Malabo’da kabul edilmiştir.